DEFINICJE

 

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.candycatering.pl
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu
3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin
4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający
5. Ramy Czasowe – dokument określający godziny dostaw
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży Zestawów oraz usługa Konta
8. Konto - dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupów Zestawów, zmieniać hasło dostępu do Konta; także Usługa polegająca na udostępnieniu Konta i jego funkcjonalności
9. Zestaw, Towar – sprzedawane w Serwisie zestawy gotowych posiłków, obejmujących pięć posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Zestawy przeznaczone są do niezwłocznego spożycia w ciągu 1 godziny od wyjęcia z lodówki lub otwarcia opakowania zabezpieczającego, po uprzednim podgrzaniu powyżej temperatury 75 stopni Celsjusza (najlepiej zagotować). Zestawy należy przechowywać w odpowiednich warunkach higienicznych w temperaturze do 4 stopni Celsjusza do momentu przygotowania do spożycia. Plastikowe pojemniki nie są przeznaczone do podgrzewania posiłków w piekarniku, opiekaczu ani na otwartym ogniu. Przeznaczone są do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Katalog, zawierający informacje o menu (składniki dań) dostępny jest do wglądu na życzenie klienta.
Zestawy sprzedawane są pakiecie „Zestaw Candy Optimum”, w którym wyróżnia się opcje w zależności od wyboru kaloryczności: 1000 - 1200 kalorii, 1500 - 1700 kalorii,  2000 -2200 kalorii, „Zestaw Candy Sport”,  2000 - 2200 kalorii, 2500 - 2700 kalorii, 3000 - 3200 kalorii. Wartość kaloryczna zestawów nie jest wartością dokładną i mieści się w zdeklarowanym przedziale.
11. Cena – ceny Zestawów w zależności od rodzaju zestawu, ich kaloryczności (lub wielkości) oraz okresu zamówienia. Cena jest podawana w czasie rzeczywistym w trakcie składania zamówienia.
12. Formularz Rezygnacji – formularz, który jest podstawą do odstąpienia od umowy. Dostępny jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
13. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem candycatering.pl
14. Sprzedający – Candy catering and fit, 95-080 Głuchów, ul Długa 89A
15. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
16. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies
17. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Crevo Sp. J. M. Dąbrówka, M. Ulężałka, z siedzibą na ul. Tamka 16, 91-403 Łódź. NIP: 7252176185, KRS 0000659596, REGON 366381978

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

1. Kupujący akceptuje Regulamin.
2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Zestawów. Rodzaje Zestawów wraz z ich ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari także w wersjach mobilnych w wersjach aktualnych na dzień 01.01.2019.

§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer 661-01-01-86, e-mailem – candycatering@wp.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres: Candy catering and fit, ul. Długa 89A, 95-080 Głuchów.
PROCEDURA ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW

§ 6

1. Kupujący składa zamówienie z poziomu Konta poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia i przesłanie go do Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. W czasie procedury zamawiania Kupujący składa swój Zestaw z odpowiedniej grupy Optimum, Sport, Koktajle wskazując wybrany pakiet i ich wersję kaloryczną, a także wskazuje ilość dni na jakie zamawia Zestawy. Ponadto Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy (w przypadku wybrania opcji), punkt odbioru osobistego oraz adres email.
3. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „Popraw dane zamówienia”).
4. Procedura składania zamówienia kończy się przez zaakceptowanie Regulaminu oraz wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia na końcu formularza.
5. Po złożeniu zamówienia w systemie Candy fit, Serwis umożliwia dokonania wyboru sposobu płatności (
przelew tradycyjny oraz system Przelewy24)
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Ing.: 77 1050 1937 1000 0097 0946 9887
lub
Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24
Przelewy24 – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłacony, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

6. Dokonanie płatności za zamówione Zestawy przez Kupującego - jest to moment zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności za zamówiony zestaw Sprzedający nie zrealizuje zamówienia.
7. Po złożeniu pierwszego zamówienia przez Kupującego, świadczenie usługi zostaje rozpoczęte w chwili potwierdzenia zaksięgowania płatności, ustalenia godziny dostawy zestawów poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy Sprzedającego z Kupującym na podane dane przez Kupującego w chwili składania zamówienia.

§ 7

1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
2. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

  § 8


1. Kupujący ma możliwość dokonywania zmian kaloryczności oraz pakietu w trakcie trwania zamówienia.
Wprowadzone zmiany obejmują wszystkie przyszłe dni dostawy po dwóch dniach od dokonania zmiany. W trakcie trwania zamówienia Kupujący ma możliwość dokonania jednej zmiany.

2. W celu dokonania zmiany o której mowa w ustępie 1 § 8 Kupujący ma obowiązek wysłania e-maila z zamiarem zmiany na adres candycatering@wp.pl. Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z obowiązującymi ramami czasowymi.
3. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty.

 

DOSTAWA

§ 9

1. Dostawa realizowana jest w obrębie miast: Łódź, Piotrków zgodnie z aktualnie obowiązującym obszarem dostaw. Obszar dostaw umieszczony jest w Serwisie.
2. Dostawa zamówionych Zestawów rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego poprzedniego dnia objętego zamówieniem (z wyłączeniem dni wolnych od zamówień wyszczególnionych w Serwisie podczas składania zamówienia) w ustalonych godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z harmonogramem dostaw wskazanym na Koncie użytkownika. Godziny dostaw są ustalane indywidualnie telefonicznie lub mailowo między Sprzedającym, a Kupującym. Dostawy odbywają się od poniedziałku do niedzieli włącznie z wyłączeniem dni wolnych podanych w serwisie.
3. Ustęp 2 § 9 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy potwierdzenie płatności o którym mowa w ustępie 7 § 6 nie zostanie dostarczone zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi lub kiedy kontakt z Kupującym jest znacząco utrudniony lub niemożliwy.
4. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas potwierdzenia pierwszego zamówienia) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach.
5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym w ustępie poprzedzający, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.
6. Kupujący może rozwiązać Umowę także z innych przyczyn. W tym przypadku Kupujący dokonuje rozwiązania za dwudniowym wyprzedzeniem. Sprzedający jest wtedy zobowiązany do zwrotu kwoty, za pozostałe dni zamówionego zestawu, pomniejszonej o kwotę dwóch kolejnych dni. (przykładowo: składając rezygnację w poniedziałek, ostatni zestaw będzie dostarczony we wtorek – zestaw środowy). Zwrot kwoty możliwy po zwróceniu paragonu bądź faktury.

7. Kupujący może zmienić godziny dostawy zgodnie z obowiązującymi ramami czasowymi świadczenia usług, minimalnie 48 godzin przed dostawą, której dotyczy zmiana. Zmiana będzie obowiązywała po uprzedniej akceptacji przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo zmienić termin dostawy jedynie raz w ciągu trwania zamówienia.
8. Zmiana adresu dostawy jest możliwa zgodnie z obszarem określonym w ustępie 1 § 9 oraz ustępie 9 § 9. Zmiana adresu dostawy wymaga kontaktu pod numerem 661-01-01-86 minimalnie 48 godzin przed dostawą. W przypadku zmiany adresu dostawy, Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, sposób dostawy oraz kod do domofonu, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Kupującego.
9. Opcja „odbiór w punkcie” pozwala na odbiór zestawów w godzinach od 17.00 do 20.00 - od poniedziałku do niedzieli. Punkt odbioru to Głuchów, 95-080 ul Długa 89A Siedziba Candy Catering and Fit

10. Kupujący ma prawo zawiesić świadczenie usługi na maksymalnie 14 dni, jedynie w przypadku zamówienia diety powyżej 14 dni. Zawieszenie diety należy zgłosić z dwudniowym wyprzedzeniem. Podczas procedury zawieszania, Kupujący jest zobowiązany do wskazania daty wznowienia świadczenia usług.

§ 10

1. Dostawa zamówionych Zestawów realizowana jest pojazdem o dobrym stanie technicznym, zapewniającym odpowiednie warunki higieniczne oraz ochronę przed zanieczyszczeniem.

 

CENA I PŁATNOŚCI

§ 11

1. Ceny Zestawów wyliczane są na podstawie wyboru rodzaju diety i ich wariantów przez algorytm zawarty w Serwisie. Podczas składania zamówienia, algorytm wyświetla cenę w czasie rzeczywistym.
2. Ceny Zestawów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki oraz koszt dostawy.

§ 12

Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem internetowego systemu płatności Przelewy24 lub za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.

 

KONTO

§ 13

1. Założenie Konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług Candy Fit.
2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło do Konta.
5. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Na żądanie użytkownika podane dane będą zmodyfikowane. W tym samym trybie z Serwisu zostanie usunięte Konto użytkownika. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.
6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, akceptacji regulaminu i polityki prywatności oraz kliknięciu przycisku „zarejestruj konto”, na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacje dotyczące zamówienia.
7. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
8. Założenie Konta jest bezpłatne.
9. Użytkownik może zobaczyć przykładowe zestawy. Ich zdjęcia i nazwy są umieszczone w Serwisie.
10. Sprzedający zastrzega, że wygląd posiłków prezentowany na stronie internetowej, oraz w serwisach społecznościowych może różnić się od wyglądu posiłków dostarczonych Kupującemu.
11. Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 14

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Zestawów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
3. Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki. W przypadku złego samopoczucia po spożyciu posiłków, należy zgłosić się do lekarza oraz zaprzestać spożywania zestawów.
5. W zakładzie produkcyjnym wykorzystywane są produkty: mleko, jaja, owoce morza, ryby, orzechy, orzeszki arachidowe, soja i pszenica, które zawierają alergeny.

 

WYKAZ ALERGENÓW
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, jesteśmy zobowiązani dołączyć do naszego menu listę alergenów.


Wykaz alergenów, które mogą znajdować się w składnikach potraw:


1. Zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, pszenica kamut)
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
4. Ryby i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
5. Orzeszki ziemne (arachidowe i produkty przygotowane na ich bazie)
6. Soja i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
7. Mleko i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
8. Orzechy (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie oraz produkty przygotowane na ich bazie)
9. Seler i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
10. Gorczyca i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne (produkty przygotowane na ich bazie)

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
Pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, tymianek, rozmaryn, cząber, kolendra, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka słodka, papryka ostra, papryka wędzona, chili, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy, suszony czosnek, cynamon.

§ 15

1. Jeżeli Zestaw posiada wadę, Kupujący może:
a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego,
b) żądać wymiany Zestawu na nowy,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od Umowy.
2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego zaproponuje rekompensatę.
3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Zestawu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Zestawu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Zestawu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorcą, Sprzedający może odmówić wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 16

1. Reklamacje dotyczące Zestawów mogą być składane maksymalnie następnego dnia od dostawy, mailowo na adres candycatering@wp.pl
2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej oraz przedstawić fotograficzny dowód szkody, w jakości pozwalającej ocenić produkt i jego wadę.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

§ 17

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego lub firmę świadczącą usługi dostawy na rzecz Sprzedającego Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Zestawów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 18

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona zobowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 19

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§20

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 9 ust 6.

§ 21

Rozwiązanie umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres mailowy candycatering@wp.pl Formularza Rezygnacji dostępnego jako załącznik numer 1 do regulaminu.

§ 22

Zwrot należności za niewykorzystane dni nastąpi na numer konta wskazany przez Kupującego w Formularzu Rezygnacji w ciągu 14 dni, jedynie po zwróceniu paragonu.

§ 23

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia Zgodnie z przepisem § 9 ust 6.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 24

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących.
2. Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówionych Usług.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Sprzedający jako Administrator danych osobowych, informuje Kupującego, iż:
• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji zlecenia dostawy towaru lub usługi;
• Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
• dane mogą być udostępniane podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi związane z charakterem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
• kontakt w sprawie ochrony danych 661-01-01-86, adres e-mail: candycatering@wp.pl;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i innych ustawowych obowiązków administratora wynikających z realizacji tej umowy;
• Kupujący ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Kupującego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• dane Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
4. Kupującym przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Kupującego w Serwisie.